Preamp & Channel Strip

Trước
Thương Hiệu (4) (12) (11) Ngõ vào Analog (34) (1) Số Lượng Kênh (12) Inputs (1) Ngõ ra Analog (2) Ngõ Ra Digital (2) Có Thể Gắn Rack (27)
Tiếp theo