Pre có EQ

Trước
Thương Hiệu (1) (1) (2) Loại (5) Ngõ vào Analog (4) Lọc Tần Số Cao (1) Số Lượng Kênh (5) Không Gian Rack (2) Ngõ ra Analog (4) Lọc Tần Số Thấp (2)
Tiếp theo