Thiết Bị Dynamic

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

13 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. Manley SLAM! Mastering Stereo Limiter
    Manley SLAM! Mastering Stereo Limiter
  2. Manley Stereo Variable Mu Mastering Version
    Manley Stereo Variable Mu Mastering Version
  3. SPL IRON Mastering Compressor (Black)
    SPL IRON Mastering Compressor (Black)
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

13 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần