Mastering

Trước
Loại (4) (4) Không Gian Rack (13) (1) Ngõ Vào/Ra Sidechain (5) Lọc Tần Số Thấp (4) Ngõ Ra Digital (5) Ngõ vào Analog (8) Số Lượng Ngõ Ra (1) Ngõ Vào Digital (1)
Tiếp theo