Mastering

Trước
Không Gian Rack (13) (1) Ngõ Ra Digital (5) (1) Ngõ Vào/Ra Sidechain (5) Ngõ Ra (15) Số Lượng Ngõ Ra (1) Ngõ vào Analog (8) Loại (4) Lọc Tần Số Thấp (4)
Tiếp theo