Bettermaker Mastering Equalizer

107.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 23 giờ49 phút!

SKU
MastEQ

4-band mastering EQ with Stereo, Dual-mono, and M/S modes; High- and Lowpass Filters; Stereo passive EQ; Full Digital Recall; and USB

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM