Rupert Neve RNDI Direct Interface

7.000.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 18 giờ28 phút!

SKU
RPNRNDI

The RNDI’s signature sound is the product of new custom Rupert Neve-designed transformers and class-A biased, discrete FET amplifiers.