Rupert Neve Designs 5088 - 16 Channel (16x 5015)

SKU
RPN5088-16X5015

The circuit topology of the Rupert Neve Designs 5088 is unprecedented.

Thông tin thêm
Số Lượng Kênh16
Mọi Người Cũng Xem
  1. Rupert Neve Designs 5088 Standard Mixer - 16x8x2
    Rupert Neve Designs 5088 Standard Mixer - 16x8x2
  2. Rupert Neve Designs 5088 - 8 Channel Main Frame
    Rupert Neve Designs 5088 - 8 Channel Main Frame
  3. Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 8 Channel
    Rupert Neve Designs 5088 Shelford Console - 8 Channel