Hosa Stage Box Snake 8 XLR Sends & 4 TRS Returns

4.500.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 20 giờ14 phút!

SKU
SH-8X4-25

Offering an incredible price-to-performance ratio, Hosa’s Pro-Conex Stage Box Snakes are an incredible value!