Warm Audio WA-8000 Large-diaphragm Tube Condenser Microphone

31.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 10 giờ27 phút!

SKU
WA8000