Warm Audio WA-8000 Large-diaphragm Tube Condenser Microphone

31.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 1 giờ11 phút!

SKU
WA8000